Vet du vad det är för regler som gäller?

Vet du vad det är för regler som gäller?

Ozonlagret finns i jordens stratosfär och har som uppgift att skydda oss från skadlig UV-strålning från solen. Ett minskat ozonlager medför att skadlig UV-strålning kan nå jordytan och för oss människor kan detta innebära en ökad risk för hudcancer, skador på ögon och påverkan på immunsystemet. En förändrad strålning kan också påverka ekosystemen.

På 50-talet började brittiska forskare mäta ozonlagret vid Antarktisk och under mitten av 80-talet upptäckte de att att ozonhålet över Antarktis var större än någonsin. Orsaken till att ozonlagret hade tunnats ut var användningen av farliga köldmedier som användes i bland annat värmepumpar, kylskåp och sprayburkar. I och med Montrealprotokollet som kom 1987, som trädde i kraft 1989, började man att fasa ut produkter som var skadliga för ozonlagret. Enligt forskare vid Leeds-universitetet har nu ozonhålet börjat återhämta sig ovanför Antarktis och det visar att Montrealprotokollet har haft stor betydelse.

De värmepumpar och kylaggregat som idag innehåller köldmedium har man ersatt de köldmedier som skadar ozonlagret till syntetiska köldmedier. Dessa har inte samma påverkan på ozonlagret men de har istället den egenskapen att de påverkar växthuseffekten. Därför forskar man fortfarande i andra medier som kan användas för att få så liten påverkan på miljön som möjligt. 

Därför är det viktigt att känna till vilka regler det är som gäller om man har värmepumpar och kylaggregat i sin verksamhet – www.alltomfgas.se!


Våra tjänster

      

Kan man spara energi med små åtgärder?

Kan man spara energi med små åtgärder?

Det finns ungefär 4 700 000 bostäder i Sverige och genom att göra en snabb beräkning går det få en hint om hur mycket energi det går att spara. Av alla bostäder är cirka 43 % villor och radhus. Det blir alltså 2 021 000 hushåll.

Om vi tänker oss att varje hus har en årsförbrukning på 25 000 kWh och att varje hus sänker inomhustemperaturen med en grad. Att sänka temperaturen med en grad innebär en minskning av årsförbrukningen på cirka 5 % och då blir ekvationen följande:

25 000 kWh * 0,05 = 1 250 kWh / år.

2 021 000 hushåll * 1 250 kWh = Ja du får räkna själv för det går inte att fram alla nollor på räknaren. Det blir iallafall många kWh…

Att sänka inomhustemperaturen är bara en liten del man kan göra för att spara energi.

Att med jämna mellanrum gå igenom sitt värmesystem innebär också att man får ett säkrare system. För ingen vill väl frysa. Eller hur?


Våra tjänster

      

Vet du vad du ska göra när åskan går?

Värmepumpar och åska

Vi har under flera år hjälpt försäkringsbolag att besikta skador på värmepumpar och ett vanligt fel är kretskortet i värmepumpen eller tankenheten. Detta beror i de flesta fall på blixtnedslag och spikar på nätet. En modern värmepump har idag ganska avancerad elektronik och är därför känslig för åska. Så det kan bli en dyr affär om man har otur för en vanlig självrisk hos ett försäkringsbolag är idag mellan 1 500:- – 5 000:- plus åldersavdrag. För att skydda din värmepump mot blixtnedslag kan du göra följande:

 1. När åskan går stäng av din värmepump elektriskt. Kontakta din installatör om du är osäker om du ska stänga av den på värmepumpen eller på arbetsbrytaren.
 2. För att vara extra säker stäng även av huvudströmbrytaren på elcentralen för att skydda både värmepumpen och övrig elektronik i huset.
 3. Är din värmepump uppkopplad till Internet på det fasta nätet – koppla då ut sladden till Internet.
 4. En förebyggande åtgärd som man kan göra är att installera ett åskskydd. Detta monteras av en elektriker på inkommande el i huset.

Våra tjänster

      

Vad innebär ett förebyggande underhåll av ett värmesystem?

Har du koll på dina ventiler?

Om du har ett vattenburet värmesystem behövs det ett förebyggande underhåll med jämna mellanrum. Det spelar ingen roll om du har en villa eller en stor fastighet för man har samma komponenter – det är bara storleken och antal komponenter som skiljer sig åt. Här kommer en checklista på olika saker som bör kontrolleras minst en gång per år i ett vattenburet värmesystem:

Värmekälla – den vanligaste värmekällan idag är fjärrvärme eller värmepump. Vill du skydda din investeringen rekommenderar vi att du monterar en AquaHeatClean och ett magnetitfilter. Detta filter ska du göra rent minst en gång per kvartal för att undvika problem.

Cirkulationspump – denna komponent fungerar som hjärtat i värmesystemet genom att pumpa ut varmt vatten till alla radiatorer. Lyssna efter skrapljud och känn på pumphuset så att det inte är varmare än värmerören.

Expansionskärl – tar upp expansionen som blir av vattnet i ett värmesystem och att det är rätt tryck. Titta på tryckklockan bredvid expansionskärlet – om du har en villa ska  trycket vara 0,5 – 0,8 Bar. Om inte fyll på med vatten. OBS! Måste du upprepa detta titta efter läckage i rörsystemet.

Säkerhetsventiler – om det blir hastig tryckhöjning i värme- och varmvattensystemet så släpper ventilen ut övertrycket. Detta är en mycket viktig funktion för att människor eller komponenter i systemet inte ska komma till skada. Vrid eller öppna ventilen minst en gång / år så att du ser att det kommer vatten. Obs! Det kan komma mycket vatten vid denna kontroll så om man är osäker kontakta en servicefirma.

Temperaturgivare – ger signalvärden till reglerautomatiken. Är någon givare trasig så ger den fel värde och kan öka energiförbrukningen. Den kontrollen du kan göra själv är att kolla att givarna sitter fast ordentligt och att det inte finns några kabelbrott.


Våra tjänster

      

Funderar du på att gå off-grid?

Funderar du på att gå off-grid?

När man pratar om off-grid så talar man oftast om att bli självförsörjande på el men uttrycket kan även ha en annan innebörd. Det kan också vara ett självförsörjande sätt att leva utan att förlita sig på offentliga inrättningar. Några anledningar till att leva off-grid kan t.ex. vara:

 • Att man vill konsumera mindre och vill sträva mot att leva ett enklare liv.
 • Man vill minska sin egen klimatpåverkan genom att hitta alternativa energikällor.
 • Viljan att jobba mindre genom att välja bort dyrt boende och dyra vanor.

Vi har som ambition att bli off-grid genom att sträva mot att bli självförsörjande på el. Vi försöker också att leva ett enklare liv genom att välja bort vissa saker som t.ex. resor och konsumtionsprylar.

Hur tänker du? Funderar du också på att gå off-grid?


Våra tjänster

      

Så här kan en arbetsrapport se ut…

Så här kan en arbetsrapport se ut

Att kontrollera ett värmesystem med jämna mellanrum är viktigt för driftsäkerheten och för att systemet ska vara energieffektivt. Här kommer några punkter från en kontroll av ett flerbostadshus och det är inte ovanligt att hitta såna här fel. I det här fallet var det ren tur att ingen kom till skada!

 1. Cirkulationspumpen för värmesystemet var inte elektriskt jordad. Det innebär att vid elektriskt fel på cirkulationspumpen fanns en risk att radiatorerna i huset blev strömförande. Detta är nu åtgärdat genom byte av cirkulationspump med jordning av pumpen.
 2. Säkerhetsventilen på varmvattenberedaren helt ur funktion. Detta innebär om elpannan inte stänger av vid önskad temperatur utan fortsätter att värma upp vattnet kan varmvattenberedaren exploderar.
 3. Säkerhetsventilen för uppvärmning av varmvatten läcker vatten på grund av fel utlösningstryck. Den gamla var på 1,5 Bar och den nya är på 2,5 Bar.
 4. Kallvattenrör till blandningsventil för varmvatten har två skarvkopplingar och bägge två läckte.
 5. Det är nu elektriskt omkopplat i elcentral för de nya cirkulationspumparna.
 6. Kallvattenventil för hela fastigheten läcker och vid ett eventuellt läckage går det inte att stänga av kallvattnet till hela fastigheten.

Hur ofta går du igenom era värmesystem?


Våra tjänster

Vad händer vid ett kompressorhaveri?

Vad händer vid ett kompressorhaveri?

En kompressor är den del i värmepumpen som skapar värme och för att den ska fungera behövs rätt temperatur på både värmebärare och köldbärare. Om en kompressor inte kan göra sig av med värmen leder det till att oljan i kompressorn börjar att krackelera. Detta i sin tur leder till att oljan inte smörjer de lager som finns i kompressorn samt att det kan bli sotpartiklar i oljan som innehåller syror som kan fräta på elektriska lindningar i kompressorns elmotor. Det kan då bli ett mekaniskt haveri som innebär att kompressorn måste bytas eller så kan det bli en elektrisk kortslutning en så kallad burnout. Har kompressorn gjort en burnout ska det tas ett oljeprov innan man byter kompressorn för att se att om det syror i oljan. Är det syror i oljan måste oljan bytas och ett burnoutfilter monteras. Efter kompressorbyte låter man det gå x antal dagar för att sedan göra ett nytt oljeprov. Är det fortfarande syror i oljan gör man ett nytt oljebyte. I många fall är det bättre att byta hela värmepumpen.

För att förhindra ett kompressorhaveri ska du se till värmepumpen kan göra sig av med värmen. Det du kan göra är:

 • Rätt inställda temperaturvärden – med andra ord så ska du inte låta värmepumpen gå för hårt.
 • Genom att ha ett rent värmesystem så hjälper det värmepumpen att göra sig av med värmen.
 • Det är viktigt att hålla kolla på cirkulationspumpen så att den är rätt inställd och att den inte har några skrapljud.
 • Genom att hålla koll på faserna i kompressorn är du ett steg före. Det ska vara max 10 % mellan faserna i kompressorn!

Våra tjänster

Ett 80/60 system – vad är det?

Ett 60/80 system - vad är det?

När vi började använda vattenburna värmesystem med radiatorer eldade vi med ved, kol och koks. För att få ut värmen i hela huset installerades då ett så kallat 80/60 system som innebär att framledningstemperaturen till en radiator är 80°C och returtemperaturen från radiatorn är 60°C. Vi hade svårt att reglera värmen och vi hade endast självcirkulation. Därför behövdes det grova rör och radiatorer för att värmesystemen skulle fungera. 
 
När vi sedan började byta till oljepannor var vi tvungna att fortsatta med 80/60 system för att en oljepanna kräver höga förbränningstemperaturer. Men för att spara materialkostnad när vi började bygga nya hus installerade vi värmesystem med mindre rördimension och platta radiatorer. Genom att installera oljepannor hade vi fortfarande en hög framledningstemperatur och fick då ut värmen i huset trots mindre rör och radiatorer.
 
I början på 90-talet kom värmepumparna ut på marknaden och för att dessa skulle fungera och vara energieffektiva började vi bygga om våra värmesystem till 55/45 system och 45/35 system. Men det finns fortfarande 80/60 system med smalare rör och platta radiatorer kvar i en del hus och det man ska tänka på om man har ett sådant system är att välja en värmepump som klarar höga temperaturer. Om värmepumpen inte klarar av att producera höga temperaturer kommer elpatronen att gå in och då blir det inte lika stor besparing. Har du riktigt otur blir det ingen besparing alls!

Våra tjänster

Ska du köpa värmepump?

värmepump

Går du och funderar om du ska investera i en värmepump? Här kommer några saker att fundera över inför valet av värmepump.

 1. Bergvärme eller luft/vatten? Valet beror bland annat på om du får borra där du bor, hur stort hus och elförbrukning du har eller hur stor investering du vill göra.
 2. On/off eller varvtalsstyrd? Det första alternativet är en billigare värmepump. Genom att välja en varvtalsstyrd får du en effektivare värmepump.
 3. Har du ett 80/60 system? Har du ett sånt här rörsystem bör du välja en värmepump som klarar höga temperaturer. Annars kommer elpatronen att gå in och då blir det inte lika stor besparing.
 4. Hur många och hur djupa ska borrhålen vara? Det är viktigt att man har ett certifierat företag som borrar som vet vad de gör.
 5. Garantier och försäkring? Idag har de flesta kända märken bra garantier och extra försäkring som man kan teckna. Denna försäkring kan vara bra att ha för den brukar ersätta självrisk och åldersavdrag om det händer något med värmepumpen efter garantitiden.
 6. Ett värmesystem är inte bara en värmepump – när du gör en investering titta även på t.ex. pumpar, ventiler och termostater för att få en optimal energibesparing. Var noga med att det ingår ett magnetitfilter. Vill du vara på säker på att du får en lång livslängd på din investering så bör även en AquaHeatClean ingå.

Ja som du ser är det många saker man behöver ta ställning till innan man skriver på. Därför är det viktigt att få en specificerad offert så att det går att jämföra offerter för att ta ett rätt beslut!


Våra tjänster

Har du kollat dina ventiler?

Har du kollat dina ventiler?

I ett värme- och varmvattensystem finns det flera olika ventiler som man bör kontrollera med jämna mellanrum för att man ska ha ett driftsäkert och energieffektivt värmesystem. Här kommer några kontroller som du kan göra själv. Känner du dig osäker – kontakta en servicefirma!

Reglerventiler värmesystem 

Funktion: Öppnar respektive stänger flödet för värme och varmvatten. 

Kontroll: Kontrollera eventuella vattenläckage och smörj spindeln.

Säkerhetsventiler värme- och varmvattensystem

Funktion: Vid en hastig tryckhöjning i värme- och varmvattensystem så släpper ventilen ut ett övertryck. Detta är en mycket viktig funktion för att människor eller komponenter i systemet inte ska komma till skada!

Kontroll: Vrid eller öppna ventilen minst en gång / år så att man ser att det kommer vatten. Obs! Det kan komma mycket vatten vid denna kontroll.

Om det droppar vatten från säkerhetsventilen för värmesystemet kan expansionskärlet vara trasigt.

Blandningsventil varmvatten

Funktion: Reglerar hur varmt vatten som ska komma ur till kranen. Temperaturen ska inte vara över 55 grader för att man inte ska bränna sig vid tappstället.

Kontroll: Motionera ventilen minst en gång / år. Byt om den sitter helt fast.


Våra tjänster